Kwartaalrapport 7, juli-september 2020

Missie Roelof en Remke van Til – Congo (DRC)

Kwartaalverslag 7, juli – september 2020

De kwartaalverslagen van de 4Pijlers volgen de orde van de planning zoals die op www.4pillars.nl is gepresenteerd.

 1. Vestiging en verblijf in het district Faradje.

  Het huis waarin we wonen is het toekomstige gastenhuis van de 4Pijlers. Het is gebouwd van houten palen, bedekt met leem. Het dak is van golfplaten. Onze definitieve woning zullen we laten bouwen met bakstenen. Deze hebben we met de lokale bevolking geperst en gebrand. Ze zijn van goede kwaliteit en zijn gebruiksklaar. Zodra het droge seizoen begint, eind november, beginnen we met de bouw. Vooraf zullen we de nodige contracten opstellen met metselaars en timmerlieden. We hopen een echt stevig huis te bouwen, met metalen deuren en kozijnen. De kerk kan er dan nog minstens een halve eeuw gebruik van maken, zonder zorgen over aantasting door termieten en andere insekten.

  We voorzien dat we nog drie tot vier jaar in Lanza zullen blijven. Vanuit Lanza kunnen we de intensivering en uitbreiding van de 4Pijlers goed begeleiden. We leven tussen een bevolkingsgroep die extreem arm is en volledig afhankelijk van de landbouw, terwijl we dicht genoeg bij doorgaande wegen en grote centra wonen om relatief goed en snel aan inputs te komen en om ons te verplaatsen naar andere districten en provincies.

 2. Afstemmen van verwachtingen met de bevolking, lokale kerken en lokale overheid.

  Het werk van de 4Pijlers neemt een steeds grotere plaats in op de agenda van de kerk. Tijdens kerkelijke vergaderingen wordt de voortgang besproken en de knelpunten benoemd. Vrijwel alle voorgangers zijn zelf afhankelijk van de landbouw. Ze passen de 4Pijlers enthousiast toe. Ze vinden dit een grote verlichting van hun werk op de akkers, zodat ze zich meer kunnen toewijden aan hun ambt. Ze stimuleren elkaar om de 4Pijler trainingen regelmatig te volgen en om hun gemeenteleden daarin mee te nemen.

  De gouverneur van onze provincie heeft ons gevraagd om 4Pijler trainingen te geven in Isiro. Isiro is de hoofdstad van de provincie en ligt 400 km van Lanza. Met de auto is het een reis van een lange dag. Als het maar niet regent; dus wachten we op het droge seizoen. Het is een mooie kans om de overheid op hoog niveau over de 4Pijlers te informeren en om politieke ondersteuning te krijgen. Het opzetten van een echt 4Pijler centrum in de provincie hoofdstad is een brug te ver voorlopig.

 3. Deelnemen aan de conferentie “Ontwikkeling Faradje”.

  De conferentie is nog steeds niet doorgegaan vanwege corona maatregelen. Wel hebben we de directeur van het kerkelijke ontwikkelingsbureau op bezoek gehad, vanuit het hoofdbureau in Bunia. We hebben zijn vliegkosten betaald en een dagvergoeding. Zie verder onder punt 9.

 4. Regelmatig bezoeken van de allerarmste gezinnen.

  De 4Pijler methode is geschikt voor gezinnen die heel arm en kwetsbaar zijn. Maar de wat sterkere gezinnen leren de technieken sneller aan en passen ze gemakkelijker toe. Dit zijn ook de gezinnen die over de 4Pijlers het meeste spreken. Ze zijn relatief mobiel, doordat ze een fiets hebben of zelfs een brommer. Ze bezoeken markten in een wijde omgeving, evenals als familie en vrienden. Door hen verspreidt het nieuws van de 4Pijlers zich snel. De uitnodigingen voor ons stromen binnen, veel meer dan we aan kunnen.

  Het is belangrijk dat de echt arme en kwetsbare gezinnen niet achter blijven. Als we ons laten leiden door de flow van de natuurlijke verspreiding, dan vallen vele van hen buiten de boot. We blijven daarom investeren in de relaties met hen. We ondersteunen hen met extra veldbezoeken, extra trainingen, of met een vorm van landbouwkrediet waarbij ze geen risico lopen.

  We kunnen zelf maar een beprekt aantal arme gezinnen begeleiden. We proberen daarom ook anderen hiervoor warm te maken. Zoals de diakenen van de kerk en de leiders van de 4Pijler groepen. In vergaderingen met hen vragen we naar de betrokkenheid van de allerarmsten en naar de manier waarop zij hen hebben geholpen. Door de focus te houden op deze doelgroep weet iedereen waar het om gaat: de armsten eerst.

 5. Voorbereidingen treffen voor trainingen in de 4 pijlers.

  Binnen de 4Pijlers is de toepassing van groenbemesting belangrijk. Groenbemesters vormen de twee pijler. We maken gebruik van twee soorten groenbemesters, waarvan het zaad door onszelf wordt geproduceerd. Om de zaaizaadproductie te versnellen hebben we ongeveer dertig leiders van de 4Pijler groepen aangesteld als mede-producenten. Dit doen ze met enthousiasme. Zelf hebben ze nog maar weinig ervaring met groenbemesting, maar het nieuws erover heeft zich over de hele regio verspreid. Op de akkers van de 4Pijlers in Lanza zorgen groenbemesters voor een flinke verhoging van de opbrengsten. Bovendien houden ze de grond mooi onkruidvrij, zodat ploegen en zelfs wieden grotendeels overbodig zijn.

  We verwachten dat er aan het begin van het volgende regenseizoen grote hoeveelheden zaaizaad van groenbemesters beschikbaar zijn, half maart. Voor die tijd zullen we specifieke trainingen verzorgen. We hebben een brochure geschreven met als titel “Engrais verts” (groene meststoffen). Deze zullen we laten vertalen in het Lingala en vermenigvuldigen.

  Behalve groenbemesting, hebben we veel aandacht besteed aan de productie van goed zaaizaad voor maïs en cassave. We hebben ruim 750 kg maïs zaaizaad geoogst en grotendeels verdeeld onder de 4Pijler groepen. De productie van cassave zaaigoed, of beter: stekken, gaat het hele jaar door. We hebben er ongeveer vijftig boerengezinnen mee geholpen. De akkers van de boerengezinnen waarop het verbeterde zaaizaad wordt gebruikt, dienen als demonstratie velden. Ze leveren mooi materiaal voor foto’s, die we gebruiken voor de vele trainingen. We gebruiken deze akkers ook als plaats voor de trainingen. De eigenaars van de akkers kunnen dan zelf hun verhaal doen. Dit werkt erg goed. Men is trots op de deelname aan de 4Pijlers en op de verbeteringen die men doorvoert. Als het gaat om de overdracht van kennis en vaardigheden is niets zo effectief als gezin-op-gezin communicatie.

 6. Trainingen verzorgen over de 4 pijlers.

  Wij en onze medewerkers hebben weer veel trainingen verzorgd in het afgelopen kwartaal. De accenten lagen op het zaaien op akkers waarop afgestervend organisch materiaal blijft liggen en op het laten staan van boomsoorten die de bodem bemesten, zonder de gewassen teveel te beschaduwen. Vanwege de corona maatregelen beperkten we ons tot kleine groepjes. Dit waren meestal de bestaande 4Pijler groepen, die gemiddeld uit tien gezinnen bestaan.

  De trainingen werden gedaan op de akkers van de deelnemende gezinnen. De gezinsleden konden hun 4Pijler activiteiten aan de hele groep demonstreren en kregen feedback. Na het bezoek aan de akkers zaten we meestal nog een uurtje bij elkaar, waarbij we dia’s toonden van goede en minder goede voorbeelden. De mensen doen altijd enthousiast mee. Het gaat over de landbouw, de basis van hun bestaan.

  Er zijn bepaalde doelgroepen die tot onlangs moeilijk te bereiken waren. Dit zijn vooral de rand-kerkelijke jongeren in rurale centra, zoals Lanza. Deze jongeren beschouwen ons teveel als strenge zendelingen, die hun levenswijze afkeuren. Maar we hebben juist hen op het oog. We hebben daarom contact opgenomen met hun leiders om onze visie voor hen en hun groepen uit te leggen. Dit werd heel goed ontvangen. We mochten meteen aan de slag met buitenlucht presentaties en met de organisatie van speciale jongeren 4Pijler groepen. We hopen dit werk het komende kwartaal flink uit te breiden.

 7. Begeleiden van de allerarmste gezinnen in de 4 pijlers.

  Voor de heel arme gezinnen tellen alleen snelle resultaten. Ze hebben acute noden, er is geen tijd voor lange termijn investeringen. Ze zijn geïnteresseerd in onkruidbestrijding, gevolgd door zaaien zonder ploegen (pijler 1). Dit bespaart hen tijd en energie. Wanneer ze bovendien verbeterd zaaizaad gebruiken (pijler 4), nemen de opbrengsten flink toe. Tijdens het afgelopen kwartaal zijn wij en onze medewerkers er weer veel op uitgetrokken om hen hierbij te begeleiden.

  Onze medewerkers zijn alle 4Pijler trainers, meest mannen, maar gelukkig ook een paar vrouwen. Ze wonen verspreid in dorpjes en rurale centra in het hele district. Vaak zijn het leiders van de 4Pijler groepen, die hun kennis en vaardigheden graag delen met anderen. Veel van de begeleiding vindt plaats zonder dat we ervan op de hoogte zijn. Men organiseert zichzelf. Wanneer wij in een dorp komen dat we nog niet kennen kan het gebeuren dat men al begonnen is met de 4Pijlers. Dat is altijd een leuke verassing. Meestal wordt pijler 1, niet ploegen/spitten, meteen goed toegepast. Zo niet, dan geven we aanvullende trainingen.

  Ook voor de allerarmsten zijn alle 4Pijlers belangrijk. Pijler 3, het toepassen van verschillende meststoffen, vraag meestal behoorlijk wat begeleiding. Men neigt ertoe de akkers volledig schoon te branden. Dat is natuurlijk ook het snelst en gemakkelijks. Eerst het onkruid doden, dan afbranden en zaaien. Maar door het afbranden krijg je een kale en onbeschermde grond, die snel veramt en het vocht slecht vast houdt. Zaaien in akkers waarop al het onkruid blijft liggen is veel beter. Maar het kost extra tijd en moeite. Het is uitdagend om de heel arme gezinnen te begeleiden om deze investering te doen. Gelukkig zien we dat ook zij hier uiteindelijk toe bereid zijn. Maar het blijft veel aandacht vragen.

  De armste gezinnen hebben niet de mankracht om bossen te ontginnen. Ze telen hun gewassen op akkers die door henzelf al eerder gebruikt zijn, of die door anderen zijn verlaten. De grond is arm en de opbrengsten laag. Met de 4Pijlers kunnen ze de grond verbeteren en goede opbrengsten halen. Maar dan moeten de technieken goed en consequent worden toegepast. Er is nog een lange weg te gaan.

  De begeleiding van de allerarmste gezinnen vraagt steeds meer mankracht. We willen proberen de kosten niet verder te laten oplopen. Hiervoor kunnen we maatrgelen treffen zoals een beperking van het gebruik van de auto en de brommers. Daarbij worden de afstanden van reizen beperkt en wordt de begeiding meer binnen clusters van dorpen gedaan. We zullen de mogelijkheden bespreken met collega-trainers.

 8. Verspreiden van de 4 pijlers.

  Vanwege de corona maatregelen konden we geen grote seminars verzorgen. We hebben ons beperkt tot presentaties voor kleine groepen, meestal in de open lucht. Het meeste werk in de verspreiding van de 4Pijlers gebeurt spontaan, van boer naar boer.

  Helaas zijn de nodige landbouwinputs niet overal beschikbaar. We spreken het 4Pijler budget veelvuldig aan om geld voor te schieten en om materiaal te kopen en te vervoeren. We hadden gehoopt dat lokale zakenlieden dit snel zouden oppakken, maar deze twijfelen. Onze provincie staat bekend als zeer onvriendelijk als het gaat om belastingen en heffingen. Zolang je onopvallend zout en zeep verkoopt op de markt, heb je niets te vrezen. Maar het opzetten van verkooppunten voor landbouwinputs trekt de aandacht van allerlei ambtenaren. We zijn aan het overleggen met de overheid en met de kerkelijke leiders over de beste aanpak.

  Om de landbouw inputs beschikbaar te stellen, hebben we geïnvesteerd in een rondreis van een landbouw handelaar uit Aru. Samen met een van onze medewerkers heeft hij landbouw inputs vervoerd en verkocht in een grote regio. De risico’s voor hem hebben we financieel afgedekt. Verder hebben we onze eigen auto extra ingezet om de inputs te vervoeren.

  Tijdens dit trimester is er geen krediet terug betaald. Het wachten is op de nieuwe oogst.

 9. Evaluaties van het werk.

  We kregen bezoek van de directeur van het ontwikkelingsdepartement van de kerk. Hij is pas recent aangesteld en wilde onze missie graag leren kennen. Hij was natuurlijk zeer welkom. Samen met hem hebben we 4Pijler groepen in een wijde omgeving bezocht. We hebben veel tijd besteed aan het bespreken van de grote lijnen van onze aanpak. Voor hem was het een echte kennismaking. Hij had nog nooit eerder een dergelijk landbouwprogramma gezien. Hij maakte meteen plannen om het werk steviger in de kerk te verankeren.

 10. Presentatie van de 4 pijlers aan het Ministerie van Landbouw.

  Dit trimester niet van toepassing.

 11. Overleg met onze achterban over de toekomst, concrete planning en actie.

  Behalve het doen van uitvoerend landbouwwerk, richten we ons ook op het doen van landbouwkundig onderzoek. Met de adviseur van de 4Pijlers hebben we onze onderzoeksvragen geformuleerd en is er een planning gemaakt van de onderzoeksactiviteiten. De vragen betreffen zowel technische als organisatorische kwesties. Als je deze wilt inzien, dan kun je ze opvragen via een mail aan remkevantil@gmail.com. We willen erover graag met je van gedachten wisselen.

  Op verzoek van onze thuisfrontteam hebben we een kort document geschreven waarin we het gebruik van onkruidbestrijding en gewasbeschermingsmiddelen binnen de 4Pijlers toelichten. Ook dit document is beschikbaar via een mail aan remkevantil@gmail.com. Ook hierover willen we graag met je doorpraten.

  We staan te allen tijde open voor vragen en feedback. Ook hiervoor is bovengenoemde e-mail beschikbaar.


   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *