Kwartaalrapport 8

Missie Roelof en Remke van Til – Congo (DRC)

Kwartaalverslag 8, oktober – december 2020

De kwartaalverslagen van de 4Pijlers volgen de orde van de planning zoals die op www.4pillars.nl is gepresenteerd.

Dit is het laatste verslag van de aanloopfase van de 4Pijlers. Het is een samenvatting van de bevindingen en activiteiten gedurende de gehele fase; 2019 en 2020.

 1. Vestiging en verblijf in het district Faradje.

  In januari 2019 hebben we ons gevestigd in Lanza, distict Faradje. We leven er midden tussen de agrarische bevolking, hebben redelijk goed toegang tot winkels met landbouw middelen en het is er veilig.

  We zijn iedere dag dankbaar voor de keuze voor Lanza. We hebben goede relaties met de mensen om ons heen en met de leiders van de gemeenschap en van de kerk. Vanuit Lanza zijn verschillende bevolkingsgroepen goed te bereiken, ieder met een eigen cultuur en taal. We genieten van de natuur en de ruimte.

  We spreken de streektaal, het Lingala, vrijwel vloeiend. Voor ons werk en ons functioneren in de kerk zijn er geen taalbarrières. De stamtaal, het Dhongoko, spreken we nauwelijks. De taal is erg moeilijk en wordt uitsluitend door de Dhongo bevolking gesproken.

  Het eerste jaar woonden we in een soort schuur van de kerk. Momenteel wonen we in een woning van hout en leem. We zijn bezig met de bouw van een bescheiden stenen huis. We hebben zonnepanelen, waardoor we verlichting hebben en oplaadpunten voor telefoons en computers. Drinkwater halen we uit onze eigen gegraven put. We koken en bakken op houtskool. We voelen ons meestal gezond en vol energie. Het leven is goed.

 2. Afstemmen van verwachtingen met de bevolking, lokale kerken en lokale overheid.

  We werken binnen en op uitnodiging van de CECA, het grootste evangelische kerkgenootschap in noordoost Congo. De kerk verkondigt het evangelie van de redding door Christus met woord en daad. Het 4Pijler landbouwprogramma is voor haar een belangrijk middel om de bevolking te bereiken, christenen en niet-christenen. We werken nauw samen met de kerkelijke leiders, op nationaal en lokaal niveau. In de ontmoetingen met groepen boerengezinnen staan Bijbellezen en bidden voorop. Lokale kerkelijke leiders en ook wijzelf maken regelmatig gebruik van de gelegenheid om mensen op te roepen hun leven te geven aan Christus en Hem te volgen. Meer dan 95% van de bevolking is officieel christen, waarvan iets meer dan de helft katholiek. Maar velen leven in angst voor de geesten van de voorouders en hebben de bevrijding door Christus nog niet persoonlijk beleefd.

  Samen met de nationale leiders van de kerk hebben we onze taken en aanpak op schrift gesteld. Er is weinig verwarring over geweest. We voelen ons door hen ondersteund en aangemoedigd. Op lokaal niveau moesten de kerkelijke leiders even wennen aan het feit dat we geen doorsnee zendelingen zijn. Men had verwacht dat we zouden optreden als toezichthouder of tenminste leraar van de plaatselijke voorgangers. Ze keken er eerst vreemd tegen aan dat we leven en werken als gewone kerkleden, met een missie voor evangelisatie en landbouw. Maar inmiddels vinden ze dit alleen maar fijn.

  Ook met de bevolking hebben we vrijwel geen problemen gehad met de afstemming van verwachtingen. We zijn vanaf het begin duidelijk geweest: voor demonstraties zijn materialen gratis, voor alle andere doeleinden moet volledig worden betaald. Hierover is nooit discussie geweest. Boerengezinnen die de 4Pijler methode willen toepassen weten dat ze voor het materiaal moeten betalen. Ze sparen hiervoor of gaan een krediet aan.

  Met de overheid in en rondom Lanza zijn goede contacten. De kloof tussen de overheid en de bevolking is echter erg groot. Het geven van landbouwtraining aan overheidsfunctionarissen heeft daarom weinig effect op de bevolking. We investeren in goede relaties met de overheid, maar steken daar niet meer tijd en energie in dan strikt noodzakelijk.

 3. Deelnemen aan de conferentie “Ontwikkeling Faradje”.

  De jaarlijkse conferentie “Ontwikkeling Faradje” is maar eenmaal gehouden, in April 2019. Deze conferentie was voor ons en de 4Pijlers belangrijk. We hadden ruim gelegenheid om onze aanpak en plannen op het hoge niveau van het district te presenteren en vragen te beantwoorden. We hebben de steun verworven van vertegenwoordigers van de meeste overheidsinstellingen. Vanwege Corona is de conferentie in 2020 niet doorgegaan.

 4. Regelmatig bezoeken van de allerarmste gezinnen.

  We besteden veel tijd met de allerarmste boerengezinnen. De 4Pijler methode is er in de eerste plaats voor hen. Maar zijn ze bereid en in staat eraan deel te nemen? Is de methode goed genoeg aangepast aan hun omstandigheden? Met welk kredietsysteem zijn ze het beste gediend? Allemaal vragen waarop we langzamerhand antwoorden vinden. We leren steeds beter om vanuit het perspectief en de realiteit van de armste gezinnen te denken. In Congo loopt ontwikkeling via relaties en dit geldt zeker voor hen. Men wil zich allereerst geliefd voelen, gewaardeerd en gerespecteerd. Pas dan komen er openingen voor nieuwe ideeën en vooruitgang. We zullen blijven investeren in deze relaties.

  Wij geven consequent de voorrang aan het belang en de deelname van de allerarmste gezinnen in trainingen en in de 4Pijler groepen. We verwachten van onze medewerkers dat ze hetzelfde doen. Inmiddels is het overal bekend: het 4Pijler programma is voor de hele boerenbevolking, maar allereerst voor de armste gezinnen.

 5. Voorbereidingen treffen voor trainingen in de 4 pijlers.

  De jaren 2019 en 2020 vormden de aanloopfase voor de 4Pijlers. Er was veel onderzoek nodig. Zoals het vinden van antwoorden op technische vragen. Vragen die moesten worden beantwoord voor de lokale omstandigheden van bodem en klimaat. Wanneer moet je welke groenbemester zaaien in mais of in bonen? Wat zijn de effecten van verschillende groenbemesters op de ontwikkeling van onkruiden? Hoe reageren de gewassen op de techniek van zaaien zonder ploegen, op korte en langere termijn? Welke methode is het meest praktisch voor het steriliseren van de messen waarmee je cassave stekt? Enzovoort. In Lanza hebben we de beschikking over enkele hectares grond. Door veel te experimenteren en te observeren hebben we antwoorden gevonden op de belangrijkste vragen.

  Even belangrijk waren en zijn de sociaal-voorlichtingskundige vragen. Kunnen de allerarmste gezinnen meedraaien in boerengroepen? Wat is de optimale samenstelling van deze groepen? Welk voorlichtingsmateriaal is geschikt voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven? We hebben ook op dit gebied veel geëxperimenteerd. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een vrij strak voorlichtingsprogramma, waarbij ieder gezin een stappenplan doorloopt. Eerst een beetje theorie met foto’s van 4Pijler technieken en de resultaten daarvan. Dan veel praktijk met duidelijke keuzes voor te betelen oppervlaktes en gewassen. Stapsgewijs breiden de gezinnen vervolgens het aantal meters en gewassen uit, totdat ze een hectare kunnen telen met de 4Pijler methode.

  De gezinnen worden in groepen, de 4Pijler groepen, begeleid. Ze bezoeken elkaar akkers en leren samen de nieuwe technieken toe te passen.

  Alles is gereed voor de uitrolfase: 2021 – 2023. We hebben als doelstelling om duizend boerengezinnen te begeleiden, ondergebracht in 4Pijler groepen van 10 – 20 gezinnen. De allerarmste gezinnen maken hier deel van uit. We willen de groepen begeleiden totdat alle deelnemende gezinnen aan het einde van 2023 de 4Pijler methode correct en consequent toepassen. Ze zullen anderen stimuleren en inspireren hetzelfde te doen. De goede opbrengsten en de forse arbeidsbesparing zullen voor zichzelf spreken. Ook zullen mensen uiteindelijk de waarde gaan inzien van het sparen van de bossen en van de biodiversiteit.

 6. Trainingen verzorgen over de 4 pijlers.

  Direct na aankomst in Lanza, in Januari 2019, begonnen we met het trainen van vertegenwoordigers van de boerenbevolking. We begonnen dichtbij huis, in Lanza en in naburige dorpen. We gaven zowel theorie als praktijk. Al gauw hadden we ongeveer 20 boerengezinnen die konden beginnen met de toepassing van de eerste pijler: zaaien zonder te ploegen. Men begon op kleine schaal. Eerst zelf ervaren hoe het werkt en wat het oplevert. Toen de resultaten positief bleken te zijn begonnen de gezinnen deze techniek op grotere akkers toe te passen.

  Het nieuws van het zaaien zonder te ploegen verspreidde zich snel. We werden gevraagd om trainingen te verzorgen in een wijde regio. Het verst is de plaats Aba, een stadje aan de Zuid-Sudanese grens. Een lange dag reizen.

  Al gauw begonnen we met de opleiding van mensen die anderen kunnen trainen en begeleiden. Dit zijn mensen van het eerste uur, die de trainingen in Lanza met succes hebben gevolgd en de meeste 4Pijler technieken met succes toepassen op hun eigen akkers. Het bleek moeilijk om vrouwen te vinden voor de functie als trainer. Vrouwen zijn veel minder mobiel dan mannen. Vanwege verplichtingen binnen het gezin kunnen ze vaak moeilijk meerdere dagen op stap.

  De deelname van vrouwen is erg belangrijk voor de verspreiding van de 4Pijlers. Het werk op de akkers gebeurt door het hele gezin en het is belangrijk dat beide gezinshoofden van harte meedoen aan de landbouwvernieuwing. We roepen daarom zowel de mannen als de vrouwen op deel te nemen aan de trainingen. Omdat de vrouwen langzamerhand beginnen te beseffen dat de 4Pijler methode zeker ook in hun belang is, komen ze zich in toenemende mate melden bij de workshops and praktische sessies. Wanneer we zien dat de vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn, stellen we de training uit en gaan we weer naar huis. Dat helpt.

 7. Begeleiden van de allerarmste gezinnen in de 4 pijlers.

  De sleutels voor een goede begeleiding van echt arme boerengezinnen zijn vriendschap en doorzettingsvermogen. Arme gezinnen hebben minder energie en arbeidskracht dan anderen. Soms hebben ze meer moeilijkheden bij het leren van nieuwe technieken. Ze zijn nog meer dan anderen gericht op de korte termijn, op het overleven van dag tot dag. Meedraaien in zogenaamde 4Pijler groepen, bestaande uit zo’n 12 boerengezinnen, is niet vanzelfsprekend. Vertragen ze de trainingen niet? Zijn ze geen obstakel voor de landbouwontwikkeling van de groep als geheel? Voor ons geeft dit veel stof voor gesprek in de dorpen. Binnen het 4Pijler programma is de deelname van de allerarmsten verplicht en men is gedwongen goede oplossingen te vinden. Meestal worden deze gevonden, waarbij de sterken de zwakkeren helpen.

  We hebben moeten aanvaarden dat we niet alle arme gezinnen kunnen helpen. Het sterkst geldt dit voor gezinnen waarvan de vader verslaafd is aan alkohol of drugs. De belofte van een beter leven door middel van de 4Pijlers helpt hen niet over de streep. De problemen en zorgen van alle dag zijn daarvoor te urgent en te groot. Het percentage gezinnen dat gebukt gaat onder alcoholverslaving is erg groot, waarschijnlijk meer dan 20%. Gelukkig lukt het vaak wel om het Evangelie uit te leggen. Ook staat men er meestal voor open om samen te bidden. Er is hoop.

 8. Verspreiden van de 4 pijlers.

  De methode van de 4Pijlers heeft zich sneller verspreid dan we verwachtten. Vooral de eerste pijler, zaaien zonder ploegen, blijkt erg gewild. Maar ook Pijler 3, het gebruiken van verschillende meststoffen, slaat goed aan. Men laat veel meer bomen tussen de gewassen staan dan vroeger. En men laat de onkruid- en gewasresten liggen, in plaats van ze te verbranden. Met Pijler 4, het gebruiken van goed zaaizaad, hebben de boerengroepen eveneens een goede start gemaakt. Pijler 2, het toepassen van groenbemesters, staat nog in de kinderschoenen.

  Het aantal individuele boerengezinnen dat delen van de 4Pijler methode toepast schatten we op 600. Niet allen maken deel uit van de 4Pijler groepen. Dit zijn meestal de relatief rijke boerengezinnen, die niet afwachten op de vorming van een groep. Ze zoeken de noodzakelije informatie in gesprekken met boeren die ervaring hebben met de 4Pijlers en gaan spontaan aan de slag. Vaak zijn we verrast door de goede toepassing van de technieken en de positieve resultaten. Maar soms zien we dat men de plank flink misslaat en raden we ze aan op de groepstrainingen te komen.

  Er zijn nog heel weinig gezinnen die alle 4 pijlers goed toepassen, terwijl alle vier voor optimale en duurzame resultaten noodzakelijk zijn. We zullen drie volle jaren nodig hebben om 1000 gezinnen hierin te begeleiden.

 9. Evaluaties van het werk.

  In januari en februari 2020 is ons werk uitgebreid geëvalueerd door vertegenwoordigers van de bevolking en van de kerk. Het was fijn te merken dat men zich goed kan vinden in onze aanpak en methode. Het hoogtepunt voor ons was de verklaring van de kerkleiders dat het werk voor hen een kernactiviteit is. Vooral de combinatie van landbouw en evangelisatie vindt veel bijval.

 10. Presentatie van de 4 pijlers aan het Ministerie van Landbouw.

  In februari 2020 hebben een een bezoek gebracht aan de minister van landbouw op provinciaal niveau. Dit ging om de buurprovincie Ituri, waar het hoofdbureau staat van de kerk. De minister toonde zich enthousiast over de 4Pijlers. Zijn adviseur heeft samen met ons een workshop georganiseerd in de provincie hoofdstad Bunia. Deze formele ondersteuning is natuurlijk belangrijk. Maar we verwachten niet dat de overheid concrete bijdragen zal leveren aan de verspreiding van het werk.

  Per saldo hebben we minder geïnvesteerd in de relaties met de ministeries van landbouw dan gepland. Vanwege de corona beperkingen hebben we de voorziene reis naar Isiro uitgesteld. Isiro is de hoofdstad van de provincie Haut-Uele, waarin wij wonen. Zodra het mogelijk is, zullen we deze reis ondernemen en bezoeken afleggen aan de minister en aan de gouverneur.

 11. Overleg met onze achterban over de toekomst, concrete planning en actie.

  Ons thuisfrontteam heeft ons de afgelopen twee jaar heel goed begeleid en ondersteund. Alle financiële en andere rapportages zijn in detail onder de loep genomen en gecorrigeerd waar nodig. Het team is ook nauw betrokken geweest bij de planning van de komende drie jaar.

  Het thuisfrontteam bestaat uit twee leden van onze thuisgemeente, Sefanja Harderwijk, een vriendin met veel ervaring in en passie voor Congo, een familielid met Afrika ervaring en een familielid die landbouwingenieur is. Het team staat als een man achter ons en ons werk, bemoedigt ons door telefoontjes, whatsapps en leuke verrassingen, en promoot het werk binnen de kringen van kerk, familie en kennissen. We ontvangen waardevolle feedback en adviezen over de inhoud van het landbouwprogramma.

  De komende drie jaar willen we 1000 boerengezinnen helpen de 4Pijlers volledig en goed toe te passen. De begroting blijft hierbij onveranderd: 2000 euro per maand. Zie onze video presentatie “Help arme boerengezinnen in Congo” op www.4pillars.nl

  Financiën

  Ons budget voor de aanloopfase, 2019 en 2020, was 48.000 Euro: 2.000 Euro per maand. De reële uitgaven bedroegen 50.926 Euro. De totale inkomsten waren 60.882 Euro. Dit betekent een positief saldo van 9.956 Euro. Het geld wordt geboekt bij de inkomsten voor de uitrolfase van het 4Pijler programma

  De projectuitgaven liepen in het algemeen redelijk goed volgens de budgetlijnen. De belangrijkste overbestedingen betroffen de kosten voor de trainers, inclusief hun vervoer. Dit komt door de grote belangstelling voor het werk onder de bevolking. Ook de kosten voor communicatie waren iets hoger dan begroot.

  De belangrijkste onderbestedingen betroffen de uitgaven voor de bezoeken aan de overheid (zie onder punt 10) en voor de conferentie “Ontwikkeling Faradje” (zie onder punt 3).

  Alle giften van donateurs kwamen volledig ten goede van het programma. De kosten voor ons levensonderhoud, persoonlijke reizen en verzekeringen hebben we zelf betaald, geholpen door speciale giften van anderen. De komende drie jaar worden onze persoonlijke kosten vergoed door de Duitse christelijke organisatie CFI (Christliche Fachkräfte International). Inkomsten vanuit de donateurs worden weer besteed aan het 4Pijler programma. Wel worden er 77 euro per maand aan CFI betaald voor bemiddeling.

  We zijn erg dankbaar voor de positieve cijfers over de afgelopen twee jaar. We hopen en bidden dat onze donateurs het programma blijven ondersteunen, zodat we zonder financiële beperkingen kunnen werken richting de doelen die we hebben gesteld voor de komende drie jaar.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *