Kwartaalverslag 4

Missie Roelof en Remke van Til – Congo (DRC) Kwartaalverslag oktober – december 2019

Kwartaalverslag 4, oktober – december 2019

De kwartaalverslagen van de 4Pijlers volgen de orde van de planning zoals die op www.4pillars.nl  is gepresenteerd.

1.           Vestiging en verblijf in het district Faradje.

Na een verblijf van zes weken in Nederland keerden Remke en ik half oktober weer terug in Lanza. We waren van plan om een maand in Nederland te vertoeven, maar er waren vertragingen in de aanvraagprocedure voor een nieuw visum. Tijdens onze afwezigheid hadden medewerkers van ons de zaken prima waargenomen. Het huisje waarin we tijdelijk wonen was op orde en de akkers lagen er keurig bij. Het had erg veel geregend, wat ten koste was gegaan van de bonen en de tomaten. De cassave, rijst, pompoen, soja en maïs deden het prima bij zoveel vocht.

De overheid nam al spoedig contact met ons op. Er was een nieuwe wet uitgevaardigd, die alle buitenlanders verplicht een ‘carte de résident” aan te schaffen. De immigratie dienst kwam hiervoor speciaal naar Lanza. We waren eerst argwanend, want in Congo wordt door lokale ambtenaren wel vaker met de wet geschermd om er zelf aan te verdienen. Maar nadat we via de kerkelijke kanalen hadden vernomen dat deze nieuwe wet inderdaad bestaat, hebben we de procedure van aanvraag opgestart. Flink wat administratieve rompslomp. Iedere twee jaar moet de ‘carte’ worden verlengd. Maar het kan ook zijn dat er binnenkort een bepaling komt die de wet weer ongedaan maakt, of vervangt door iets heel anders.

We hebben onze paspoorten via de kerk laten opsturen naar de hoofdstad Kinshasa. Het is de bedoeling dat we een vijfjarig verblijfsvisum krijgen. De kerkelijke administratie heeft allerlei officiële documenten bijgevoegd. We hopen en bidden dat we de visa spoedig krijgen en dat we de paspoorten weer in handen hebben. Ondertussen hebben we een ‘permission de séjour’, geldig voor één maand. Deze is allang weer verlopen, zodat we feitelijk zonder geldige vergunningen in Congo verblijven. Dit is geen probleem, zolang we maar niet over de grens willen.

De bouw van onze lemen huis verloopt nu vlot. Ikzelf heb er wat meer tijd in gestopt dan voorheen. Mensen in Lanza vinden het moeilijk om met de waterpas om te gaan. Om de muren en het dakspanten enigszins recht te krijgen moest ik flink bijspringen. Ook de planning en coördinatie van het werk heb ikzelf grotendeels ter hand genomen. Bijna al het praktische werk wordt nog steeds door lokale medewerkers gedaan. We zijn dankbaar voor de forse giften die we ontvingen voor de bouw van het huis.

2           Afstemmen van verwachtingen met de bevolking, lokale kerken en lokale overheid.

De plaatselijke gezinnen, de overheid en de leiders van de kerk beginnen onze missie en aanpak nu goed te begrijpen. We krijgen gelukkig steeds minder verzoeken om gratis landbouw goederen, zoals kunstmest of verbeterd zaaizaad. Men accepteert dat we deze zaken alleen op kleine schaal beschikbaar stellen, met als doel dat mensen er in groepsverband ervaring mee opdoen. Voor het overige dient men zich te organiseren in zogenaamde 4Pijler groepen. Deze groepen komen na intensieve training in aanmerking voor een eerste kredietronde. Maar ook het aantal groepen moet voorlopig beperkt blijven, omdat we voldoende tijd en middelen willen overhouden om de vele praktische vragen die we nog hebben verder te onderzoeken.

3.           Deelnemen aan de conferentie “Ontwikkeling Faradje”.

Dit kwartaal niet van toepassing. Wel hebben we een reis naar Bunia gemaakt in verband met de jaarlijkse, landelijke bestuursvergadering van de kerk. Er is sinds november een nieuw verkozen bestuur en we hebben deze gelegenheid gebruikt om de 4 Pijlers aan de nieuwe leiders van de kerk te presenteren en toe te lichten.

4.           Regelmatig bezoeken van de allerarmste gezinnen.

Tijdens de bezoeken aan arme gezinnen kwamen we weer veel leed tegen. Schrijnend was bijvoorbeeld dat het oudste echtpaar van onze 4 Pijler groep bijna al hun rijst hadden verloren. Tijdens het afrijpen van het gewas waren ze ziek, waardoor ze hun akker niet konden beschermen tegen de horden hongerige vogels. Voor ons geeft dit soort tegenslag weer informatie over hoe we zaken moeten aanpakken. Onze investeringen in betere bodems en zaaizaad moeten wellicht aangevuld worden met betere gewasbescherming.

Tijdens de visites maken we gebruik van foto’s en video’s over het werk. Mensen kijken altijd met veel enthousiasme. Het leukst zijn natuurlijk de beelden van zichzelf en van bekenden en vrienden. Tijdens het kijken geven mensen elkaar veel commentaar. Over wat goed gaat en over wat beter kan. We hebben een extra accu en zonnepaneel aangeschaft, zodat we te allen tijde erop uit kunnen trekken om onze beelden te vertonen.

5.           Voorbereidingen treffen voor trainingen in de 4 pijlers.

Op de demonstratievelden is er voortdurend geoogst en opnieuw ingezaaid. Voor maïs hebben we kleine veldjes aangelegd voor de productie van basiszaad. Op deze veldjes wordt er niet alleen gezorgd voor ziektevrij zaaizaad, maar ook voor de genetische verbetering van de rassen. Voor de gewassen banaan en cassave beperken we ons tot het produceren van ziektevrij plantmateriaal. Er is erg veel vraag naar verbeterd zaaizaad en plantmateriaal, zodat we deze component van de 4 Pijler methode flink zijn gaan uitbreiden. Hiertoe hebben en zullen we extra investeringen doen in het opleiden van lokale medewerkers en in opslag en verwerking van de grote hoeveelheden zaad en stekken. Ook de capaciteit van ons irrigatiesysteem moet enigszins worden uitgebreid. De betreffende budgetlijnen zullen daarom worden herzien, in afstemming met ons thuisfrontteam.

In verband met de toenemende belangstelling voor de 4 Pijlers hebben we nieuwe voorraden inputs aangeschaft, vooral rugspuiten en middelen voor gewasbescherming. Deze inputs worden gratis verstrekt als trainingsmateriaal en worden gebruikt op de akkers van de deelnemers aan de trainingen.

De groenbemesters hebben mooie hoeveelheden zaad geleverd. Op twee velden zijn ze inmiddels afgemaaid. Deze veldjes zijn opnieuw ingezaaid, natuurlijk zonder te ploegen. Ook zijn er geen onkruidbestrijdingsmiddelen toegepast. De groenbemesters hadden de velden uitstekend bedekt, waardoor onkruiden weinig kans kregen om te ontkiemen en te groeien. We volgen nu met belangstelling de ontwikkeling van de gewassen op deze velden.  Belangrijke vragen zijn in hoeverre wieden al of niet nodig blijkt te zijn en of de gewassen optimaal presteren zonder gebruik van kunstmest. Dit soort informatie is heel belangrijk voor de inhoud van ons voorlichtingswerk.

6. Trainingen verzorgen over de 4 pijlers

De begeleiding van de bestaande 4Pijler groepen was minder intensief dan in vorige kwartalen. Het was het einde van het regenseizoen en er werd dus nauwelijks gezaaid en geplant. Wel hebben we de akkers van verscheidene leden van de groepen bezocht en informatie ingewonnen over de groei van de gewassen na toepassing van de techniek van het niet ploegen/spitten, over de besparing van arbeid en over de manier waarop deelnemers de techniek evalueren.

Het staat nu volkomen vast dat de bevolking in en rond Lanza overtuigd is van de kracht van de eerste Pijler; niet ploegen/spitten. Vooruitstrevende boerengezinnen betelen nu al meer dan de helft van hun landbouwgrond zonder te ploegen/spitten; zonder speciale ondersteuning. Maar de allerarmste gezinnen blijven voorlopig afhankelijk van ondersteuning, in de vorm van krediet en praktische begeleiding.

In november gaven we een grote workshop in Bovi, een 4 Pijler satelliet centrum. Er waren ruim 180 deelnemers, afkomstig uit alle lagen van de bevolking en overheid. Sommige mensen kwamen uit verafgelegen gebieden, op een reisafstand van meer dan een dag. Het nieuws van de 4 Pijlers verspreidt zich vlug, via de kerk en via mensen die er hun eerste ervaringen mee hebben opgedaan en deze met iedereen delen die wil luisteren.  Mensen lijken alle gelegenheid te baat te nemen om er meer over te weten te komen. Tijdens de workshop mochten we alle 4 Pijlers uitgebreid toelichten. Er was veel ondersteunende inbreng van mensen die al wat bekend zijn met de toepassing van de 4 Pijler technieken. Het laatste deel van de workshop werd besteed aan de planning van vervolgactiviteiten. Dit ging over zaken als: welke rol gaat de landbouwvoorlichtingsdienst van de overheid spelen in de verspreiding van de 4 Pijlers, hoe kunnen de nodige landbouwmaterialen en middelen beschikbaar komen op de lokale markten, hoe kan het aantal mensen met een intensieve training in de 4 Pijlers worden uitgebreid en wie gaat dit betalen? De meeste vragen konden niet ter plekke worden beantwoord. Mensen kregen als huiswerk mee om in hun thuisgemeenschappen concrete plannen te maken voor het maken van een start met de 4 Pijlers. We volgen dit vanaf januari 2020 op.

7.           Begeleiden van de allerarmste gezinnen in de 4 pijlers.

Omdat het afgelopen kwartaal nauwelijks werd gezaaid, hebben we de 4 Pijler groepen minder intensief begeleid dan de vorige kwartalen. Wel hebben een nieuw element toegevoegd, namelijk het ontwikkelen van aangepast gereedschap. De 4 Pijler methode vereist veel minder zwaar gereedschap dan de traditionele landbouwmethodes. Omdat er niet hoeft te worden geploegd/gespit, hoeft men niet langer met de zware hak in de weer, maar kan men volstaan met veel lichtere lijnentrekkers of plantstokken. Samen met de 4 pijler groepen zijn we gereedschap aan het vervaardigen en uittesten. Momenteel maken we het gereedschap van metaal. Wanneer we duidelijkheid hebben over de meest gewenste typen gereedschap, zullen we overgaan op hout, zodat mensen ze zelf gemakkelijk kunnen namaken.

Overigens zijn onze medewerkers wel volop bezig geweest met het bezoeken en begeleiden van arme gezinnen, zowel vanuit Lanza als vanuit Bovi. Er waren nog veel onbehandelde aanvragen voor trainingen en ze wilden hiermee niet wachten tot het nieuwe regenseizoen. Voor vervoer maakten ze gebruik van brommers.

8.           Verspreiden van de 4 pijlers.

Naar aanleiding van de workshop in Bovi, zie hierboven, nam het aantal verzoeken voor praktische begeleiding sterk toe. We hebben de meeste uitnodigingen voorlopig links laten liggen, omdat we onze handen vol hebben aan de beantwoording van de vele onderzoeksvragen die nog uitstaan. Wel hebben we tijdens een recent bezoek aan Bunia de gelegenheid te baat genomen om de 4 Pijler methode nog een keer te presenteren voor de hoogste leiders van de kerk. Met deze leiders is afgesproken dat we in februari 2020 terug zullen komen voor het maken van een start met de praktische begeleiding. Voor ons komt het goed gelegen om ook in Bunia een 4 Pijler centrum op te zetten. We moeten met enige regelmaat in Bunia zijn om zaken te doen met de overheid en met de kerk. De hoogste leiders van de kerkgemeenschap verwachten dat we de eerste inputs, zoals rugspuiten en zaaizaad, gratis verstrekken. Dat is geen probleem, maar we zullen vanaf het begin duidelijk maken dat gratis inputs alleen verstrekt worden als trainingsmateriaal. Allen die de 4 Pijlers op grotere schaal willen toepassen moeten alles volledig betalen.

9.           Evaluaties van het werk.

Nog niet van toepassing.

10.           Presentatie van de 4 pijlers aan het Ministerie van Landbouw.

Nog niet van toepassing.

11.           Overleg met onze achterban over de toekomst, concrete planning en actie.

Behalve het doen van uitvoerend landbouwwerk, richten we ons ook op het doen van landbouwkundig onderzoek. Met de adviseur van de 4Pijlers hebben we onze onderzoeksvragen geformuleerd en is er een eerste planning gemaakt van de onderzoeksactiviteiten. De vragen betreffen zowel technische als organisatorische kwesties. Als je deze wilt inzien, dan kun je ze opvragen via een mail aan remkevantil@gmail.com. We willen erover graag met je van gedachten wisselen.

Op verzoek van onze thuisfrontteam hebben we een kort document geschreven waarin we het gebruik van onkruidbestrijding en gewasbeschermingsmiddelen  binnen de 4Pijlers toelichten. Ook dit document is beschikbaar via een mail aan remkevantil@gmail.com. Ook hierover willen we graag met je doorpraten.

We staan te allen tijde open voor vragen en feedback. Ook hiervoor is bovengenoemde e-mail beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *