Kwartaalverslag 6, april – juni 2020

De kwartaalverslagen van de 4Pijlers volgen de orde van de planning zoals die op www.4pillars.nl is gepresenteerd.

 1. Vestiging en verblijf in het district Faradje.

  We genieten van ons nieuwe huis en het veld eromheen. Alles is erg basic, maar we hebben de ruimte en de mogelijkheid om op onszelf te zijn als we dat willen. Een bijzonderheid is ons toilet. Dat is een optrekje van eucalyptus hout, bedekt met een golfplaat. Het is een compost WC. De emmers legen we in gaten rondom onze bananen bomen, die we daarna volgooien met aarde. Een efficiënte en hygiënische bemesting. De bananen groeien er prima op. De mensen rondom ons kijken er nog wat vreemd tegen aan.

 2. Afstemmen van verwachtingen met de bevolking, lokale kerken en lokale overheid.

  De inspecteur van landbouw van het district Faradje heeft zich tot dusverre afzijdig gehouden. We hebben de 4Pijlers in Faradje voldoende uitgelegd en gepresenteerd, maar hij was altijd de grote afwezige. Hij is een nog jonge hoge ambtenaar en maakt zich in de eerste plaats zorgen over wat mensen in nog hogere echelons van hem vinden. Gelukkig hadden we onlangs de gelegenheid hem uitgebreid te spreken. Hij ontdooide zichtbaar en langzamerhand begon hij interesse te tonen in ons werk. We hebben zelfs afspraken kunnen maken voor 4Pijler trainingen voor de inspecteur en zijn personeel. Dit is belangrijk. Een actieve en positieve betrokkenheid van de inspecteur kan ons werk een belangrijke boost geven.

 3. Deelnemen aan de conferentie “Ontwikkeling Faradje”.

  De geplande conferentie van 14 – 18 april is niet doorgegaan in verband met corona maatregelen. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld.

 4. Regelmatig bezoeken van de allerarmste gezinnen.

  De 4Pijler methode biedt niet voor alle arme gezinnen uitkomst. We leren steeds meer arme gezinnen kennen en het is ons duidelijk geworden dat een aantal niet of nauwelijks baat heeft bij onze aanpak. Sommige doen niet eens een poging om de technieken van de 4Pijlers toe te passen. Ons werk heeft dus bepaalde grenzen, die we steeds beter in beeld krijgen. Gelukkig maar, want het kennen van deze grenzen behoedt zowel ons als bepaalde arme gezinnen voor onrealistische verwachtingen.

  Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen waarvan de man een ernstig drank- of drugsprobleem heeft. Zo’n gezin is niet geholpen met een betere methode voor de landbouw. Misschien zou het gezin meer gaan verdienen, maar de man zou al het extra geld besteden aan drank of drugs. In plaats van betere landbouw, zou het gezin voorlopig meer hebben aan pastorale begeleiding en professionele hulp voor de verslaafde. Deze gezinnen vallen buiten onze directe doelgroep, maar we blijven met sommige in contact. We praten met de gezinsleden inclusief de man en bidden met hen. Wat zou het mooi zijn als er hier christelijke professionals waren die zich full time konden toewijden aan gebed, therapie en counseling. Het gaat om flinke aantallen gezinnen.

  Een ander voorbeeld zijn gezinnen die al lange tijd overleven door giften van buren, familie en de kerk. Het zijn vaak gezinnen die te maken hebben met ernstige en chronische ziekte. Of om alleenstaande ouderen, die geen kinderen hebben of die door hun kinderen in de steek zijn gelaten. Dit soort gezinnen zijn niet afhankelijk van wat hun akkers opbrengen, maar van goede relaties binnen de lokale gemeenschap. Ze zijn aanwezig op alle sociale en kerkelijke gebeurtenissen en ze besteden veel tijd aan het onderhouden van persoonlijke contacten. Ondertussen woekert het onkruid in het rijstgewas, maar dat is van minder belang.

  Gelukkig werkt de 4Pijler methode wel voor veel andere heel arme gezinnen. We zijn verrast te zien hoe leergierig jonge alleenstaande moeders zijn en hoe goed ze begonnen zijn de 4Pijler methodes toe te passen. Sommige hebben al twee seizoenen ervaring opgedaan met de nieuwe technieken en kunnen anderen trainen en begeleiden. Meestal gebeurt dit spontaan, zonder dat wij erbij betrokken zijn. Ook gezinnen met ouders die leven met lichamelijke beperkingen worden steeds enthousiaster. Ze doen er alles aan om aan de nodige landbouw inputs te komen. Sommige verkopen hiervoor een paar kippen, andere nemen deel aan kredietgroepen.

 5. Voorbereidingen treffen voor trainingen in de 4 pijlers.

  De vermenigvuldiging van goed plantmateriaal is en blijft een belangrijk onderwerp. We hebben veel aandacht besteed aan cassave. Er is dringend behoefte aan gezonde stekken. Op de 4Pijler akkers en op de akkers van leden van de 4Pijler groepen worden deze geproduceerd. Het is voor de mensen een vrij lastig karwij. Het komt aan op goede selectie, op voortdurend steriliseren van gereedschap en op hygiëne bij het uitzetten en onderhouden van de stekken. Voor ons betekent dit veel werk in training en begeleiding. Maar het is de moeite waard. Cassave is voor de voedselvoorziening en ook voor de inkomsten heel belangrijk. Een akkertje van een kwart hectare met gezonde cassave betekent voor een gezin een forse stap voorwaarts.

  We blijven eveneens investeren in de verbetering van zaaizaad voor maïs. We hebben één ras verbeterd en deze wordt onder de bevolking inmiddels op enige schaal geteeld. Sommige leden van de 4Pijler groepen produceren hiervoor zaaizaad. Maar men heeft nog niet alle details onder de knie. Het zaaizaad bevat daarom nog teveel virussen. Soms is het zaaizaad niet zuiver, omdat de planten bestoven zijn door planten van lokale rassen. Op de 4Pijler akkers blijven we daarom maïszaad produceren, zoveel we maar kunnen. Het zou mooi zijn als de overheid dit werk op zich nam. Binnenkort hopen we hierover met de inspecteur van landbouw te spreken.

  De grond voor de 4Pijler akkers is gratis. Maar de cultuur verplicht ons wel om onze dankbaarheid hiervoor te tonen. Dit gaat door passende cadeaus te geven aan de chef van het dorp en aan de chefs op hogere niveaus. Aan de chef van het dorp hebben we namens de 4Pijlers twee geiten gegeven. Hij was er erg blij mee. De hoogste chef in de regio, de ‘chef de chefferie’ kreeg inputs voor de landbouw. De chef heeft ons gevraagd om lid te worden van het bestuur van de chefferie. We hebben hem uitgelegd dat dit niet goed bij onze missie past. Wel hebben we ons beschikbaar gesteld als onafhankelijke adviseurs.

 6. Trainingen verzorgen over de 4 pijlers.

  De 4Pijler trainingen draaien op volle snelheid. Een tiental lokale trainers, waarvan twee vrouwen, bezoeken dorpen en groepen in een straal van meer dan 150 kilometer. Op uitnodiging van de plaatselijke bevolking trainen en begeleiden ze geïnteresseerden in de meest eenvoudige technieken. Soms zijn wij op de hoogte van de trainingen, maar heel vaak ook niet. De bevolking organiseert zichzelf in groepen, nodigt een trainer uit en koopt de nodige inputs. In verband met corona maatregelen worden de trainingen alleen gegeven aan kleine groepen.

  In streken waar de 4Pijler methode nog helemaal onbekend is, zijn wij bij de eerste trainingen aanwezig. Zo waren we onlangs in een streek waar een naburige bevolkingsgroep zich heel recent heeft gevestigd. In hun oorspronkelijke gebied is de bodem volledig uitgeput. Ze roken nieuwe kansen in het district Faradje. Hier is nog veel ongerepte natuur. Om die te mogen ontginnen is een geit voor de lokale chef voldoende. Zodra zo’n groep zich eenmaal heeft gevestigd is het afgelopen met de mooie oerwouden. De jonge mannen kappen alle bomen zonder uitzondering om, waarna alles in brand wordt gestoken. Het is totale en onherroepelijke vernieling op grote schaal. Gelukkig had één van onze medewerkers contact met hen gezocht, waarbij hij de 4Pijlers heeft uitgelegd. Inmiddels zijn er twee 4Pijler groepen gevormd. Deze hebben een stevig begin gemaakt met de toepassing van de eerste technieken. Er is haast bij, want de meeste mensen van deze bevolkingsgroep zijn nog volop bezig met kappen en branden. Waren er maar tien 4Pijler achtige projecten hier.

 7. Begeleiden van de allerarmste gezinnen in de 4 pijlers.

  Het afgelopen kwartaal regende het veel en regelmatig. De deelnemers aan de 4Pijler groepen waren volop bezig met het voorbereiden van de akkers, met zaaien en met wieden. Volgens de eerste pijler wordt er niet geploegd of gespit; men zaait direct in dood of afstervend organisch materiaal. Sommige groepsleden zijn begonnen met de zaai van groenbemesters, pijler 2. Een groter aantal is gestopt met het verbranden van onkruid en gewasresten en laat al het organisch materiaal op de bodem liggen, pijler 3. We stellen zoveel mogelijk verbeterd zaaizaad van maïs ter beschikking en gezonde stekken van cassave (pijler 4).

  Vooral de vele nieuwe groepen vragen om intensieve begeleiding. De lokale trainers waren hier flink druk mee. Een aantal van hen is regelmatig voor meerdere dagen van huis geweest om groepen in ver afgelegen gebieden te helpen. Hiervoor kregen ze een financiële vergoeding vanuit het 4Pijler budget. De kosten van het vervoer van de trainers lopen geleidelijk op. Om binnen het budget te blijven zullen we hiervoor bijdragen gaan eisen vanuit de bevolking. Men is hiertoe waarschijnlijk bereid, gezien de grote interesse in de 4Pijlers.

  Het totale aantal 4Pijler groepen schatten we momenteel op vijftig. Heel precies weten we dit niet omdat er spontaan nieuwe groepen bij komen. Alle zeven groepen die het afgelopen jaar krediet hebben ontvangen hebben hun schuld afbetaald. Vanwege deze goede ontwikkeling hebben we het aantal kredietgroepen verhoogd tot veertien.

 8. Verspreiden van de 4 pijlers.

  Oorspronkelijk was onze missie beperkt tot district Faradje, in de provincie Haut Uele. Het vorige trimester zijn we begonnen met een 4Pijler centrum in Bunia, in de naburige provincie Ituri. Onlangs hebben we contacten gelegd met vertegenwoordigers van de bevolking en van de kerk in de belangrijke grensplaatsen Aru en Adi. Voor de 4Pijlers lijken ook in deze plaatsen de deuren wijd open te staan.

  Een belangrijke stap in de verspreiding van de 4Pijlers is de aanstelling van Ndane. Ndane is een evangelist, rond de zestig jaar oud. Iedereen kent hem, vanwege zijn uitgesproken persoonlijkheid, zijn ijver voor het evangelie en zijn humor. Al in de vroegste fases van onze missie toonde hij veel belangstelling. Zowel voor ons persoonlijk als voor ons werk. Sinds dit trimester is hij door de kerk vrijgesteld voor full time dienst binnen de 4Pijlers. We zijn heel blij met deze belangrijke vertegenwoordiger van zowel de kerk als de bevolking. Vanuit het 4Pijler budget krijgt hij geen salaris, maar wel vergoedingen voor reizen en communicatie. Ndane neemt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en begeleiding van veel trainingen en reizen. Voor de lokale trainers en voor de 4Pijler groepen is het fijn als hij erbij is. Ndane brengt sfeer en vrolijkheid. Met hem erbij gaat de Bijbel open en wordt het evangelie verkondigd.

 9. Evaluaties van het werk.

  Dit trimester niet van toepassing.

 10. Presentatie van de 4 pijlers aan het Ministerie van Landbouw.

  Dit trimester niet van toepassing.

 11. Overleg met onze achterban over de toekomst, concrete planning en actie.

  Behalve het doen van uitvoerend landbouwwerk, richten we ons ook op het doen van landbouwkundig onderzoek. Met de adviseur van de 4Pijlers hebben we onze onderzoeksvragen geformuleerd en is er een planning gemaakt van de onderzoeksactiviteiten. De vragen betreffen zowel technische als organisatorische kwesties. Als je deze wilt inzien, dan kun je ze opvragen via een mail aan remkevantil@gmail.com. We willen erover graag met je van gedachten wisselen.

  Op verzoek van onze thuisfrontteam hebben we een kort document geschreven waarin we het gebruik van onkruidbestrijding en gewasbeschermingsmiddelen binnen de 4Pijlers toelichten. Ook dit document is beschikbaar via een mail aan remkevantil@gmail.com. Ook hierover willen we graag met je doorpraten.

  We staan te allen tijde open voor vragen en feedback. Ook hiervoor is bovengenoemde e-mail beschikbaar.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *